Beskydský kultúrny kruh

O projekte

Projekt Beskydský kultúrny kruh - Centrum slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce sa pokúša komplexne a dlhodobo nielen zachytiť, zmapovať, presieťovať a ucelene prezentovať rozvíjajúce sa aktivity slovensko - poľských kultúrnych a kontaktov v prihraničných regiónoch Orava a Bielsko-Biala a ich tvorcov, ale i hľadať ďalšie potencionality rozvoja, vzájomnej spolupráce a dostať ju na kvalitatívne vyššiu úroveň. Vychádza z dlhodobej, cielenej a úspešnej spolupráce žiadateľa - Oravského osvetového strediska s partnermi v Poľskej republike. Reflektuje súčasný stav cezhraničnej kultúrnej spolupráce a výmeny s cieľom zintenzívniť existujúce kultúrne kontakty so zapojením a priamou participáciou obyvateľov jednotlivých regiónov, ucelene a dlhodobo prezentovať kultúrny potenciál a kultúrne symboly, pripravovať spoločné aktivity, prostredníctvom spoznávania jednotlivých kultúr ďalej propagovať cezhraničnú spoluprácu a dlhodobejšie aktívne kontakty medzi obyvateľmi slovensko-poľského pohraničia.

Výsledkom je vytvorenie centra pre vzájomný kontakt, koordináciu aktivít, prípravu a tvorbu projektov širšej spolupráce, poradenstvo a prezentáciu slovenskej a poľskej kultúry v daných regiónoch. Vzájomnú medzikultúrnu komunikáciu podporuje i web portál, tlačený katalóg ľudovej kultúry a sprievodné kultúrne a vzdelávacie aktivity.

Projekt je realizovaný v štyroch fázach, ktoré na seba logicky naväzujú, dopĺňajú sa, pričom niektoré prebiehajú paralelne. Sú projektované tak, aby obsiahli a oslovili široký okruh aktivít, súčasných i budúcich partnerov a zabezpečili dlhodobejšiu funkčnosť vytvoreného centra. Prvá časť realizácie pokrýva zachytenie a zmapovanie súčasného stavu v oblasti prihraničných kultúrnych a vzdelávacích aktivít - skontaktovanie sa s jednotlivými organizátormi, oslovenie ľudových tvorcov - remeselníkov, súbory a skupiny tradičnej kultúry (najmä folklórne). Získaný sumár poznatkov je východiskom pre tvorbu a vydanie katalógu ľudovej kultúry regiónov Orava a Bielsko - Biala a jej prezentáciu prostredníctvom web stránky (noví záujemci o prezentáciu budú pravidelne dopĺňaní). Ďalšou, paralelnou fázou je vybudovanie kontaktného Centra slovensko-poľskej kultúrnej spolupráce, jeho zariadenie a sfunkčnenie. Sprievodnými - podpornými, vzdelávacími a prezentačnými podujatiami sú i spoločné prezentácie tradičnej kultúry spojené s tanečnými školami, prezentácie ľudových remeselníkov spojené s tvorivými dielňami, organizované pri významných kultúrnych podujatiach regiónu - folklórnych festivaloch. Tým sa zabezpečí i aktívna a cielená propagácia projektu medzi obyvateľmi.

Projekt má medzinárodný charakter, cieľovými skupinami na slovenskej strane sú obyvatelia, kultúrne a vzdelávacie organizácie, orgány miestnej samosprávy v troch okresoch Oravy - Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín, je realizovaný v niekoľkých obciach a mestách, na poľskej strane má realizácia zrkadlového projektu dosah v oblasti Bielsko - Biala (cca. 300.000 obyvateľov, subregióny Bielsko-Biala, Zywiec, Cieszyn).

Dopad projektu

Partneri - kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, orgány samosprávy obcí a miest v Poľsku i organizácie tretieho sektora získavajú spoločnou prezentáciou v katalógu i na portáli a vzájomným presieťovaním prehľad o aktivitách cezhraničnej spolupráce realizované slovenskými i poľskými subjektami. Získavajú a spoznávajú nových partnerov a nové, lepšie možnosti a inštitucionálne väzby vzájomnej spolupráce. To pomôže zlepšiť vzájomnú koordináciu v oblasti kultúrnych aktivít. Ľudoví tvorcovia a súbory tradičnej kultúry môžu získať podobný prehľad o nových partneroch, širšie možnosti k verejnej prezentácií na kultúrnych aktivitách, svoje umenie a kultúru regiónov prezentujú aktívne. Vytvorené centrum, katalóg i web stránku využívajú i obyvatelia partnerskej krajiny, čo, podobne ako účasť na sprievodných kultúrnych a vzdelávacích aktivitách (výstavy, prezentácie, tvorivé dielne) prispieva k bližšiemu vzájomnému spoznávaniu kultúr, k porozumeniu, ďalšej spolupráci či vytvoreniu osobných kontaktov a priateľstiev. Nezanedbateľný je i medzigeneračný prenos kultúrneho dedičstva a zručností tradičných remesiel medzi mladú generáciu.

PhDr. Miroslav Žabenský,

autor projektu

Tento projekt je spolufinancovaný Európskymi spoločenstvami.